Kệ

15/07/2017 CTV Trăng Đen 0

Đọc tài liệu về Lãnh đạo, tự nhiên thấy giật mình. Chết rồi, hình như mình không phải là tuýp người Lãnh đạo? Vì sách [ … ]